Algemene voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden Stichting DeBroekriem
versie juli 2016

Stichting DeBroekriem is een vrijwilligersorganisatie en heeft de ambitie om werkzoekenden te inspireren en in beweging te zetten. Dit doen we via een activiteitenplatform dat ontmoetingen tussen collega-baanzoekers faciliteert. Daarbij geloven wij in de kracht van een positieve mindset en de meerwaarde van actief netwerken. Stichting DeBroekriem is gevestigd in Utrecht en is te bereiken via info@debroekriem.nl.

 

Artikel 1 Definities

-Events: DeBroekriem is een activiteitenplatform. Tijdens deze activiteiten – ook events of workshops genoemd – komen werkzoekenden samen. DeBroekriem organiseert verschillende typen events, waaronder meet-ups, sollicitatieworkshops en CollegeToers

-Deelnemers: Dit zijn personen die werkzoekend zijn, zij hebben zich via de website geregistreerd bij DeBroekriem en hebben zich aangemeld voor een event. DeBroekriem focust zich op hogeropgeleide starters en mid-careers die in-between-jobs zijn.

-Vrijwilligers: De events worden door vrijwilligers georganiseerd, deze vrijwilligers dragen de titel “eventmanager”. De eventmanagers zijn zelf werkzoekend, ze hebben zich via de website ingeschreven bij DeBroekriem en ondertekenen een vrijwilligersovereenkomst (Manifest).

-Gastsprekers: Tijdens workshops geven we trainers het podium. Dit kunnen deelnemers uit het netwerk zijn zie zelf ook werkzoekenden zijn, maar dit kunnen ook professionele trainers zijn. Voor de gastsprekers zijn er een aantal extra voorwaarden, zie hoofdstuk “Gastsprekers”.

-Locaties: DeBroekriem heeft geen vaste locaties en is bij de organisatie van events afhankelijk van de gastvrijheid van derden.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle relaties van stichting DeBroekriem met vrijwilligers, deelnemers, bedrijven, gastsprekers en locaties waar de events van DeBroekriem worden georganiseerd.

Artikel 3 Deelnemers

 1. Aanmelden. Deelnemers kunnen zich via www.debroekriem.nl registreren, waarbij zij een eigen profiel aanmaken. En waar zij deze algemene voorwaarden accepteren. Bij de eerste kennismaking is het niet verplicht om te registreren, maar kan je je ook alleen aanmelden voor desbetreffende event
 2. Doelgroep. DeBroekriem is een platform voor werkloze baanzoekers, we spreken echter liever over werkzoekenden. Deelnemers hebben voor minder dan 16 uur per week werk en zijn wel direct beschikbaar voor een baan van minstens 24 uur per week. Gaat een deelnemer voor een periode van 2 maanden of langer werken voor 24 uur of meer per week, dan dient de deelnemer zich uit te schrijven bij DeBroekriem. DeBroekriem richt zich zowel op net afgestudeerde jongeren als op in-between-jobbers. Indien iemand na de proeftijd onverhoopt toch weer in-between-jobs is, dan kan de persoon zich opnieuw registreren op de website.
 3. Kosten. DeBroekriem vergoedt geen onkosten of reiskosten of enige andere door de deelnemers gemaakte kosten.
 4. Uitschrijfgeld. Deelname aan events van DeBroekriem is niet gratis. Om deel te nemen aan de events van DeBroekriem, worden er geen registratie- of lidmaatschapskosten gevraagd, aangezien de deelnemers ook ‘de broekriem moeten aanhalen’. In plaats daarvan betaal je uitschrijfgeld op het moment dat je een baan hebt gevonden. Dit is een donatie, jij bepaalt zelf de hoogte van dit bedrag en dit mag ook €0 zijn indien je onze diensten geen waard hebben gehad voor je. DeBroekriem is een stichting en werkt zonder winstoogmerk.
 5. Consumpties. Bij sommige events moeten deelnemers hun eigen consumpties betalen en bij sommige locaties is het verplicht om consumpties af te nemen. Deelnemers zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het afrekenen van genoten consumpties en zullen elkaar hierop aanspreken.
 6. Annuleren. Na inschrijving voor een event, kan via een link in de bevestigingsmail en middels het aangemaakt profiel op de website de aanwezigheid worden geannuleerd. Bij aanmelding rekent de “eventmanager” op je komst en houden we een stoel voor je vrij.
 7. Aanwezig zonder aanmelden. Aanmelden voor een event via de website is verplicht. Zonder aanmelden wordt de toegang tot het event geweigerd.
 8. Afwezig zonder annuleren. Heeft de deelnemer zich via de website aangemeld en komt de deelnemer zonder annulering niet opdagen, dan behouden we het recht om toekomstige toegang te ontzeggen.

 

Artikel 4 Vrijwilligers

 1. De regels van deelnemers gelden ook voor vrijwilligers. Vrijwilligers zijn immers deelnemers uit netwerk van DeBroekriem die een actieve rol willen spelen en zodoende naast deelnemer ook vrijwilliger zijn.
 2. De vrijwilligers tekenen een vrijwilligersovereenkomst met nadere informatie.

 

Artikel 5 Gastsprekers

 1. DeBroekriem betaalt niet voor gastsprekers. Voor iedere gastspreker is de reden om kosteloos te spreken voor een groep enthousiaste en gemotiveerde werkzoekenden anders. De één doet het vanuit de MVO-gedachte, de ander vanuit de gedachte van “sociaal kapitaal”.
 2. DeBroekriem vergoedt geen onkosten of reiskosten of enig andere door de gastspreker gemaakte kosten. Dit geldt eveneens voor eventuele kosten voor bijvoorbeeld hand-outs of opdrachtformulieren e.d.
 3. We vragen deelnemers in principe niet om een bijdrage in de kosten. In overleg met de vrijwilligers kunnen we hiervan afwijken, bijvoorbeeld voor een kookworkshop of entreebewijs van een museum. In overleg met de vrijwilligers kunnen we hiervan afwijken tot een hoogte van maximaal €7,50.
 4. Het contact tussen deelnemers is belangrijk tijdens events van DeBroekriem. Het karakter van de events is daarom altijd interactief. De gastspreker houdt daarom geen eenzijdige lezing, maar verzorgt een workshop met actieve werkvormen.
 5. Eventmanagers zijn verantwoordelijk voor het werven en selecteren van gastsprekers voor de events. De vrijwilligers van DeBroekriem organiseren het event. Ze stemmen met de gastspreker het programma/draaiboek af en bepalen het programma. De eventmanager heeft te allen tijde het recht de samenwerking met de gastspreker te beëindigen.
 6. Het inhoudelijke karakter van de workshop is leidend en is dus niet bedoeld als podium om producten/diensten te promoten/verkopen. Wel kan de gastspreker laten zien wat zijn of haar expertise is. Het staat deelnemers vrij om naar aanleiding van deze expertise contact op te nemen met de gastspreker.
 7. Na het event wordt er vanuit DeBroekriem evaluatiemails naar de deelnemers verstuurd. Hier wordt achteraf  een rapport van opgemaakt en wordt naar de spreker gestuurd door de eventmanager. Eigen evaluaties papieren/mailings vanuit gastsprekers zijn niet nodig.

 

Artikel 6 Events

 1. Events worden aangeboden via de agenda op de website van DeBroekriem.
 2. De events zijn alleen toegankelijk voor deelnemers die zich hebben ingeschreven via de website van DeBroekriem, de doelgroep van de events zijn werkloze baanzoekers. Introducees dienen zich dus ook via de website aan te melden voor een event.
 3. Deelnemers hoeven bij het eerste event waaraan zij deelnemen bij DeBroekriem niet verplicht een volledig ingevuld profiel op de website te hebben. Indien een deelnemer vaker deel wenst te nemen aan events, dan is een volledig profiel vereist.
 4. Tijdens de events komen we samen met werkzoekenden. Het is van belang dat alle fatsoensnormen en regels van goed gedrag in acht worden genomen. Vanzelfsprekend is het niet toegestaan om misbruik te maken van kwetsbare groepen. De aandacht voor elkaar en het goed doen voor de mensen uit het netwerk van DeBroekriem staan voorop.
 5. DeBroekriem behoudt zich het recht voor om deelnemers, vrijwilligers en gastsprekers uit te sluiten van deelname.
 6. DeBroekriem organiseert events op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur, juist dan hebben werkzoekenden behoefte aan inspiratie en contact.

 

Artikel 7 Locaties

 1. DeBroekriem heeft geen eigen locaties en is daarbij afhankelijk van de gastvrijheid van derden. DeBroekriem betaalt nooit locatie-, beamer- of flipover-huur of andere facilitaire kosten.
 2. Kosten voor consumpties kunnen betaald worden door de individuele deelnemers. DeBroekriem is niet aansprakelijk voor wanbetalen van deelnemers. Locatiemanagers moeten voor het event duidelijke afspraken maken met de vrijwilliger van DeBroekriem.
 3. De locatie is verantwoordelijk voor een veilige ruimte en gedegen voorzieningen.
 4. Als wederdienst voor de gastvrijheid betaalt DeBroekriem in sociaal kapitaal, zo publiceren we de locatie op onze site en nemen we het op in de communicatie rondom het desbetreffende event.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. Deelname aan een event is geheel op eigen risico. DeBroekriem faciliteert een platform waarbij werkzoekenden elkaar ontmoeten. DeBroekriem en haar medewerkers en bestuurders zijn niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, ongevallen, lichamelijk letsel, verlies of diefstal van goederen of enige andere schade voor, tijdens of na een event, ongeacht de oorzaak daarvan. Daaronder is begrepen schade ontstaan door zaken of informatie geleverd door derden.
 2. Het kan voorkomen dat een event geen doorgang vindt, inhoudelijk verandert, of op een andere locatie plaatsvindt. DeBroekriem betracht de grootst mogelijke zorg bij het verstrekken van juiste gegevens over een event. Het kan echter voorkomen dat de verstrekte gegevens om welke reden dan ook niet overeenkomen met het geplande event. DeBroekriem sluit alle aansprakelijkheid uit met betrekking tot onjuiste informatieverstrekking.
 3. DeBroekriem is niet aansprakelijk indien een event geen doorgang vindt of van inhoud verandert wegens overmacht, bijvoorbeeld door slechte weersomstandigheden, ziekte, afwezig van eventmanager of gastspreker of veranderingen bij de locatie waar het event wordt georganiseerd.
 4. De website www.debroekriem.nl wordt met de grootst mogelijke zorg opgesteld en beheerd. DeBroekriem is niet aansprakelijk voor fouten op de www.debroekriem.nl of het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website. Tevens is DeBroekriem niet aansprakelijk voor fouten of niet beschikbaarheid van websites waarnaar www.debroekriem.nl verwijst.
 5. DeBroekriem aanvaardt geen aansprakelijkheid voor hinderlijk gedrag van derden of enig ander contact tussen deelnemers onderling en of tussen deelnemer en gastspreker. DeBroekriem sluit ook alle aansprakelijkheid uit voor het gebruik door derden van door een deelnemer gepubliceerde persoonlijke informatie op de website van DeBroekriem. Dat geldt eveneens voor aansprakelijkheid voor de daden of nalatigheden van andere deelnemers, in welke vorm dan ook. DeBroekriem neemt geen enkele aansprakelijkheid voor de meningen geuit door auteurs in artikelen op www.debroekriem.nl.

 

Artikel 9 Intellectuele Eigendom

 1. Op de volledige inhoud, samenstelling en inrichting van de Website, waaronder de foto’s, afbeeldingen, grafisch design, digitale programma’s, bestanden en alle andere informatie, rusten intellectuele eigendomsrechten die toekomen aan DeBroekriem of haar licentiegevers. DeBroekriem en haar licentiegevers behouden alle intellectuele eigendomsrechten voor. Niets in deze algemene voorwaarden impliceert toestemming voor of overdracht van de intellectuele eigendomsrechten van DeBroekriem of haar licentiegevers.
 2. De op de Website vermelde informatie is bedoeld om een beeld te geven van de events van DeBroekriem en om inschrijvingen voor events mogelijk te maken. De Website mag alleen voor doeleinden worden gebruikt die ter ondersteuning zijn van de doelstellingen van DeBroekriem. Het is niet toegestaan de Website of de content van de Website te kopiëren, reproduceren, exploiteren, over te dragen, onleesbaar te maken, te verwijderen of voor eigen commerciële doeleinden te gebruiken.
 3. Je verklaart hierbij geen handelingen te zullen verrichten die inbreuk kunnen maken op de (intellectuele eigendoms) rechten van DeBroekriem of derden of dat er onjuist materiaal wordt aangeleverd voor publicatie op de website van DeBroekriem. Je staat er jegens DeBroekriem voor in dat je volledig rechthebbende bent ten aanzien van de bestanden, gegevens en/of materialen die je aan DeBroekriem ter beschikking stelt. Je erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik van bestanden, gegevens en materialen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, inbreuk maakt op deze gebruiksvoorwaarden en op de toepasselijke wetgeving, waaronder maar niet beperkt tot de Auteurswet.

 

Artikel 10 Privacy

 1. Om je als deelnemer in te schrijven kun je je registreren via de website. DeBroekriem zal voor deelname bepaalde persoonsgegevens opvragen. DeBroekriem behandelt alle persoonsgegevens op zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Tenzij daarvoor toestemming is verkregen, worden Persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruikt dan ten behoeve van de events, het versturen van de nieuwsbrief, om je anderszins te informeren, voor onze eigen interne onderzoeksdoeleinden en voor het opstellen van impactrapportages en uitstroomresultaten. Richting partners worden de gegeven geanonimiseerd gebruikt. Afmelden voor de nieuwsbrief kan via de link onderaan de nieuwsbrief. DeBroekriem zal in de meeste gevallen uitsluitend ten behoeve van de events de namen van deelnemers gebruiken voor de aanwezigheidslijst. De inloggegevens die worden verkregen bij registratie zijn persoonsgebonden en dienen zorgvuldig te worden bewaard en niet gedeeld te worden met of overgedragen te worden aan derden.
 2. DeBroekriem maakt gebruik van cookies. Een cookie is een kleine verzameling gegevens die naar de browser van een computer wordt verstuurd vanaf een webserver en op de vaste schijf van de computer wordt opgeslagen. De cookies worden gebruikt om de log-in instellingen en de voorkeuren te onthouden van de gebruiker. Met behulp van de cookie analyseert DeBroekriem het gedrag van de gebruiker op de website om zo bijvoorbeeld gericht events in jouw omgeving onder de aandacht te brengen. Door middel van het aanpassen van de instellingen in het voorkeursmenu van de computer kan een gebruiker zelf kiezen of de browser alle cookies accepteert, selectief cookies accepteert of alle cookies weigert. Indien de browser zo is ingesteld dat cookies geweigerd worden heeft dit effect op de correcte werking van de site.
 3. Daarnaast maakt DeBroekriem gebruik van Google Analytics. DeBroekriem maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Google kan de informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
 4. Deelnemers kunnen reacties plaatsen bij de website. Door een reactie te plaatsen ga je akkoord met het tonen van de reactie en jouw gegevens op de website. Door deelname aan events geven deelnemers toestemming voor het delen van foto- en videomateriaal. Het beeldmateriaal en de reacties op de site kunnen gebruikt worden voor promotiedoeleinden, via social media of anderszins, en in andere publicaties zoals (jaar)verslagen.

 

Artikel 11  Toepasselijk recht en geschillen
Op alle overeenkomsten die met DeBroekriem worden gesloten en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing. Ten aanzien van alle geschillen die uit dergelijke overeenkomsten voortvloeien is de rechter bevoegd.


Artikel 12 Wijzigingen

Deze algemene voorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd door DeBroekriem. De gewijzigde voorwaarden zullen gepubliceerd worden op de Website. Wij raden daarom aan om de algemene voorwaarden regelmatig te bestuderen op de Website, in ieder geval bij aanmelding voor elk event.